You are browsing the archive for Marika Kotola.

Päin Pilveä!

2.3.2016 in Asiakaskokemus, Cloud, Digitalisaatio, IoT, Johtaminen, Muutoksen johtaminen, Oppiminen, Uudistuminen by Marika Kotola

Digitaalisten prosessien kehittäminen, palvelumuotoilun ja asiakaskokemuksen keskeisyys, monikanavaisuus, asioiden/esineiden internet, ohjelmistorobotiikka, automaatio, datan ja analytiikan hyödyntäminen….” Melkoinen myllerrys meneillään. Tuskan hiki nousee otsalle kun yrittää pysyä pilvistymisen vauhdissa.

shutterstock_134638472Tänään helposti saatavilla oleva teknologia haastaa IT-toimittajan ja asiakkaan välisen dialogin ja tekemisen ihan uudelle tasolle. IT-toimittajan asiantuntija on aiemmin pärjännyt hyvin kunhan on huolehtinut siitä, että oma substanssiosaaminen on teknologiamielessä suurin piirtein ajan tasalla. Mutta eipä riitä enää. Pilvipalveluiden ja liiketoiminnan kehittämisen sekä uusien innovaatioiden saattaminen yhteen ei välttämättä ole enää IT-vetoista. Eri pilvipalveluiden mahdollisuuksien yhdistäminen ja siihen liittyvää asiantuntijatyötä on nykypäivänä helppo hankkia – eikä enää välttämättä siltä tutulta toimittajalta.

IT-toimittajan ansaintamallien disruptoituminen käynnistää välttämättömän muutosvyöryn josta osaavimmat ja innovatiivisimmat toimijat hyötyvät ennennäkemättömällä tavalla. Menneisyyden menestymisen varaan ei kannata enää laskea. Onnistumisen suurin este tuntuu olevan se, että parhaat resurssit ovat liian kiinni nykyisessä eikä tulevaisuuden tekemissä ja toisaalta hyvin perinteisessä johtamisessa. Nyt on aika kääriä hihat: uudistaa ja uudistua.

Mitä tämä muutos sitten tarkoittaa mm. osaamisen näkökulmasta? Tässä keskustelussa huomaan olevani yhä useammin mukana ja tässä muutamia ajatuksiani viime kuukausien keskusteluista:

 1. Konkretisoi oma strategia
  Mitä muutos tarkoittaa meillä käytännössä?
  Mitkä ovat niitä tulevaisuuden onnistumisia, joihin valmiudet luodaan nyt?
  Mitä osaamisia ja/tai osaajia me tarvitsemme?
 2. Toimi asiakkaan maailmasta käsin
  Ole valmis osallistumaan asiakkaan innovointiprosessiin ja asiakkaan muutokseen.
  Osallista asiakas palveluiden/tuotteiden yhteiskehittämiseen.
  Ansaitse asiakaan luottamus osoittamalla kyvykkyys ymmärtää tarpeita ja esittele rohkeasti (mutta hyvin perusteluin) uusia ideoita asiakkaan onnistumisen edistämiseksi.
 3. Hanki syvä asiantuntemus & leveä ymmärrys
  Teknisen ja syvän substanssiosaamisen kaveriksi tarvitaan nyt leveää ymmärrystä, että asiakkaan maailmasta käsin toimiminen on ylipäänsä mahdollista.
  Kiire, vähenevät resurssit ja ongelmatilanteiden monimutkaisuus edellyttävät uusia taitoja: tärkeimpiä osaamisia ovat vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot sekä  yhdessä työskentelemisen taidot.
  Ole valmis uudistumaan ja oppimaan uutta – joka päivä.
 4.  Hyödynnä kollektiivinen älykkyys
  Olemme riippuvaisia toisistamme – haluamme tai emme.
  Ole rohkea ja ennakkoluuloton verkostoituja ja harrasta ajatusten, ideoiden ja osaamisen ristiinpölytystä.

Parhaita onnistumisia syntyy kun rohkeasti ja ennakkoluulottomasti tehdään asioita eri tavoin kuin viime viikolla!

Winning together

19.2.2015 in Asiakaskokemus, Henkilöstötyön tuottavuus, Johtaminen, Muutoksen johtaminen, Myynnin johtaminen, Oppiminen, Tietohallinto, Yhteisöllinen työkulttuuri by Marika Kotola

Tehdään yhdessä – voitetaan yhdessä.

Yhteiskehittäminen tai co-create ovat monelle tuttuja käsitteitä modernista yhteistyöstä asiakkaan kanssa. Yhteiskehittämisen näkökulmasta ajateltuna matka tyypillisestä asiakassuhteesta pitkään sekä toimittajaa että asiakasta hyödyttävään kumppanuussuhteeseen edellyttää tahtoa ja osaamista.

Asiakassuhde, palveluiden kehittäminen ja toimintamalli ovat teemoja, joiden uudelleen pohtiminen ja määrittely auttavat eteenpäin.

Asiakassuhteen yhteiskehittäminen yhdessä asiakkaan kanssa kohti kumppanuussuhdetta rakentuu mm. syvällisestä asiakasymmärryksestä, proaktiivisesta ja aktiivisesta keskustelusta vuorovaikutustilanteissa sekä molemminpuolisesta liiketoiminnan läpinäkyvyydestä.

Palveluiden yhteiskehittäminen edellyttää että, asiakassuhde on jo lähellä kumppanuutta. Parhaimmillaan palveluita kehitetään tilanteissa joissa sekä toimittajan että asiakkaan henkilöstö osallistetaan aktiivisesti kehitystyöhön ja kokonaisratkaisuiden tuottaminen tehdään aidosti asiakkaan tarpeiden pohjalta.

Kun asiakassuhde on kumppanuussuhde ja palveluita kehitetään yhdessä, voidaan tavoitella täysin uudenlaista strategista toimintamallia ja ajattelua. Liiketoiminnan tavoitteet asetetaan yhdessä ja painopisteenä on asiakkaan ja heidän asiakkaiden saama lisäarvo. Parhaimmillaan yhteiskehittämisen toimintamalli mahdollistaa sen, että palvelun tuottaja ja asiakas luovat yhdessä ratkaisuja, joiden toteuttamisessa on myös asiakkaan resurssit mukana.

Yhteiskehittämisen toimintamalli on välttämättömyys, mikäli haluaa menestyä nykypäivän muuttuneessa maailmassa. Väitän, että tämä on win-win tilanne molemmille osapuolille.

Olisi upeaa, jos esimerkiksi digitalisoitumisen murros nähtäisiin mahdollisuutena testata yhteiskehittämisen voimaa teknologiatoimittajan, ratkaisukumppanin, koulutuskumppanin ja asiakkaan kesken. Hyödyntämällä uusia teknologioita, järkeistämällä työntekoa ja kehittämällä osaamista voidaan luoda kasvua kaikille.

Tunnistetaan muutosvoimat ja niiden vaikutukset työhön.

Lopetetaan alisuoriutuminen ja muutetaan maailmaa – sekä omaamme että asiakkaidemme!

Voitetaan. Yhdessä.

Edelläkävijyydellä menestykseen

12.6.2014 in Henkilöstön johtaminen, Johtaminen, Muutoksen johtaminen, Oppiminen, Yhteisöllinen työkulttuuri, Yleinen by Marika Kotola

Edelläkävijyys on matka tuntemattomaan. Edelläkävijyyteen liittyy mielestäni seuraavia määritelmiä: rohkeus, innostuneisuus, oivallukset, unelmat, tinkimättömyys, osaaminen, kehittyminen,   uusiutuminen ja yhdessä tekeminen. Kaikki ovat ominaisuuksia, jotka yhdessä ja/tai erikseen ovat välttämättömiä yritykselle, joka haluaa ennakkoluulottomasti luoda uudenlaista arvoa asiakkailleen. Samoin nämä ovat hyviä määritelmiä henkilölle, joka haluaa työskennellä edelläkävijäyrityksessä.

Edelläkävijäyritykset menestyvät – vai menestyvätkö? Menestymistä on helppo mitata: liikevaihto, tuotto- ja kasvuluvut kertovat totuuden eli sen,  että yritys tekee oikeita asioita ja asioita oikein. Mutta ovatko kaikki menestyvät yritykset edelläkävijöitä? Eivät välttämättä. Edelläkävijyys tarkoittaa sitä, että yritys ylittää toimialansa perinteiset rajat, uskaltaa miettiä liiketoimintansa uudelleen, ei pelaa samoilla säännöillä, samaa peliä tai edes samalla kentällä kuin muut. Edelläkävijä määrittelee toimialansa markkinan uudelleen. Onnistuessaan tässä, yrityksen menestyminen on todennäköistä. Read the rest of this entry →